L Š r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 10

Kognitive mekanismer i klassisk og operant betinging

Til nå har vi diskutert kognitive mekanismer i læring i en generell forstand. I dette kapitlet skal vi fokusere interessen om to av de mest betydningsfulle og mest utforskede læringsformene vi kjenner, klassisk og operant betinging. Hvilken betydning har kognitive mekanismer i forståelsen av disse læringsformene?

Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Habituering og klassisk betinging som kognitive prosesser ... Allokering av prosesseringsressurser, oppmerksomhet og læring ... Bevissthetens rolle i klassisk betinging ... Wagners Standard operating procedures-modell ... RescorlaŚWagner-teorien ... Kognitive mekanismer i operant betinging ... Regelstyrt og kontingensformet atferd ... Eksplisitt instruksjonskontroll ... Kontingensforming ... Implisitt og eksplisitt læring ... Utviklingspsykologiske studier