L r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 12

Anvendelser av læringsprinsipper

En målestokk for verdien av et vitenskapelig forskningsområde er om dette gir mulighet for utvikling av praktiske tiltak. Som vi har vist i tidligere kapitler, omfatter læringspsykologien et stort arsenal av prinsipper som gjør det mulig å endre atferd i en rekke sammenhenger. Spørsmålet er om disse prinsippene lar seg anvende for praktiske formål, f.eks. i terapi.

Svaret på dette spørsmålet er mer komplisert enn man kanskje kunne tro. La det først være sagt at det ikke kan herske noen tvil om at en rekke prinsipper fra læringspsykologien lar seg omsette i praktiske tiltak. Fra operant betinging kan vi nevne betydningen av atferdens konsekvenser i atferdskontroll, ekstinksjon og prinsippet om at intermitterende forsterkning gjør ekstinksjon langsommere. For klassisk betinging finnes tilsvarende sentrale prinsipper. Det hersker ingen uenighet om at slike prinsipper er av betydning for forståelse av atferdsendring også i situasjoner utenfor forskningslaboratoriet.

På den annen side er det ikke tvil om at læringspsykologien i dag spesifiserer en rekke prinsipper og mekanismer som har liten eller ingen direkte betydning for praktiske tiltak. I tillegg finnes det eksempler på praktisk bruk av læringsprinsipper som ikke har støtte i grunnforskning. Dette tilsier at forholdet mellom læringspsykologien og dens anvendelse ikke alltid er så klart (se Davey 1981a og 1981b for diskusjon).

...


Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Trekk ved en læringspsykologisk tilnærming ... Læringsprosesser og avvikende atferd ... Eksperimentell nevrose ... Lært hjelpeløshet ... Utvikling av fobier ... Operant forsterkning av avvikende atferd ... Atferdsendring: Klassisk betinging ... Ekstinksjon: Flooding ... Motbetinging ... Systematisk desensitisering ... Aversiv betinging ... Smaksaversjon hos kreftpasienter ... Teknikker i atferdsendring: Operant betinging ... Positiv forsterkning ... Forming av atferd ... Straffeprosedyrer ... Biofeedback ... Nevropsykologisk anvendelse av operant monosynaptisk betinging ... Modellæring ... Generalisert imitasjon og observasjonslæring ... Viktige faktorer i modellæring ... Anvendelse av læringsprinsipper i fortolkning av atferd ... Skinners analyse av private hendelser ... Selvkunnskap ... Har private hendelser forklaringskraft? ...