L r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 6

Operant betinging:  Aversiv kontroll

Vi har tidligere definert to former for forsterkning: En respons blir mer sannsynlig som følge av at stimuli tilføres situasjonen etter at responser inntreffer (positiv forsterkning) eller ved at stimuli fjernes fra situasjonen etter at responsen inntreffer (negativ forsterkning). Vi har også definert straff som det motsatte av forsterkning: Ved straff reduseres sannsynligheten for en respons ved at stimuli presenteres responskontingent (positiv straff), eller ved at stimuli fjernes fra situasjonen responskontingent (negativ straff).


Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Hva er aversiv kontroll? ... Negativ forsterkning: Escape og avoidance ... Avoidance: To-faktorteori ... Evidens for to-faktorteori ... Evidens mot to-faktorteori ... Ikke-diskriminert avoidance ... Variabler som påvirker avoidance-læring ... Responstype ... Tidligere læringshistorie: Lært hjelpeløshet ... Straff ... Hvordan straff innføres ... Temporal relasjon til responsen ... Intermitterende straff ... Motivasjon til å utføre den straffede responsen ... Alternative atferdsformer ... Betenkelige sider ved bruk av straff ...