L æ r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 7

Imitasjon og observasjonslæring

De læringsformene vi har diskutert i tidligere kapitler, er basert på organismens egen erfaring med omgivelsene som grunnlag for læring. Læring er imidlertid ikke begrenset til denne type erfaring. Tvert om foregår læring ofte ved at organismen gjør erfaring ved å betrakte andres atferd, den sammenheng atferd inntreffer i, og de relasjonene denne atferden har til situasjonen. Slik læring, kalt observasjonslæring, modellæring eller stedfortredende (vicarious) læring, utfyller læring som skjer gjennom direkte erfaring med organismens omgivelser.


Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

En begrepsavklaring ... Imitasjon: Kopiering av atferd ... Imitasjon hos nyfødte ... Sosial fasilitering ... Local enhancement ... Hva imiteres? ... Aggressiv atferd ... Drikkevaner ... "Werther-effekten" ... Imitasjon som lært respons ... Observasjonslæring: Banduras bidrag ... Forhold av betydning for observasjonslæring ... Oppmerksomhetsprosesser ... Hukommelsesprosesser ... Motoriske prosesser ... Motivasjonelle prosesser ... Selvregulering ... Banduras teori: Vurdering ... Hva læres gjennom observasjon? ... Frykt og fobiske reaksjoner ... Kognitiv utvikling ... Avhengighet