L r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 8

Kompleksiteter i forståelse og klassifikasjon av læring

I de foregående kapitler har vi beskrevet læringsfenomener ut fra følgende utgangspunkt: Den atferd (prosess) vi observerer kan knyttes til en bestemt eksperimentell manipulasjon (prosedyre). Vår fortolkning av de atferdsmessige prosesser som observeres er da relativt enkel: Vi definerer den atferd som observeres som en funksjon av de prosedyrer vi har arrangert.

Et slikt utgangspunkt har fortrinn. Når det demonstreres et godt samsvar mellom arrangert prosedyre (uavhengig variabel) og observert atferdsprosess (avhengig variabel), er vår fortolkning av atferd ut fra den anvendte prosedyre meningsfull og god. I slike tilfeller vil eksperimentet ha indre validitet. Indre validitet foreligger når eksperimentator eller terapeut dokumenterer at den manipulerte (uavhengige) variabel påvirker den atferdsprosess som observeres. Læringspsykologien byr på mange eksempler på studier hvor indre validitet er betryggende dokumentert. I et standard eksperiment med operant forsterkning (se kap. 4) kan vi eksempelvis presentere mat som belønning for duers hakking på en skive, noe som fører til økt frekvens av denne responsen. Det er her liten tvil om at den konsekvens vi innfører (prosedyren), påvirker den observerte atferdsprosessen (økning i hakkefrekvens).

På den annen side kan selv slike enkle relasjoner mellom prosedyre og atferdsprosess by på problemer når vi skal avgjøre hva som er kontrollforholdene for den atferd som observeres. I eksemplet over kunne vi undersøke nærmere hvilket aspekt ved de presenterte konsekvensene som utøver atferdskontroll. Er det maten i seg selv som kontrollerer økningen i hakking? Er det mat presentert på en bestemt måte i situasjonen som er avgjørende? Spørsmål som dette er ofte nødvendig å stille for å etablere en mer presis forståelse av de atferdsprosesser vi observerer i læringseksperimenter.

I dette kapitlet skal vi berøre ulike problemstillinger forbundet med fortolkning av observerte atferdsprosesser i læringspsykologiske eksperimenter. I første del av kapitlet drøfter vi noen situasjoner hvor det har vist seg vanskelig å dokumentere et godt samsvar mellom prosedyre og observert prosess: Til tross for at den eksperimentelle prosedyren er entydig definert, er den resulterende ikke entydig. Vi starter med en diskusjon av forholdet mellom habituering, sensitisering og klassisk betinging.


Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Interaksjon mellom habituering, sensitisering og betinging ... Funksjonen til den betingede respons ... Operant betinging av autonome responser ... Tilfeldig operant forsterkning: Skinners overtroeksperiment ... Hadde Skinner rett? ... Utløste atferdsformer ... Respondent vs. operant kontroll ... Kausal vs. tilfeldig atferd- konsekvensrelasjon ... Hva er forsterkning? ... Avgrensninger av den arrangerte prosedyren ... Spesifikasjon av atferdsprosess ... Kontrollforhold for atferd ... Den operante kontingensrelasjonen ... Implisitte respondente kontingenser ... Utløste (refleksive) atferdsformer ... Problemløsning: Kognitive og assosiasjonistiske tilnærminger ... Köhlers innsiktsstudier ... Alternativer til Köhlers fortolkninger