L æ r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal og Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Oppdateringer/korreksjoner

Denne siden inneholder korreksjoner og evt. oppdateringer av teksten. Har du oppdaget feil eller har forslag som kan forbedre denne boken, send e-post til forfatterne.

Oppdatert 30.1.1998


  Side 54, siste avsnitt: Punkt 7. skal starte slik:

  7. Habituering av responsen til en stimulus viser generalisering til andre stimuli. Rubel og Rosenthal (1975) habituerte en komponent av orienteringsrefleksen, åpning av øynene når en tone ble presentert. Tonehøyden var 1000 Hz, og denne ble presentert til forbindelsen var habituert. Deretter presenterte Rubel og Rosenthal flere toner i intervallet 800 til 1200 Hz. [...]


  Side 69, figur 3.4:

  "Forsinket betinging" erstattes med "utsatt betinging" som brukes i teksten ellers.


  Side 75, figur 3.8:

  I fase 3 av blokkeringseksperimenet presenteres BS2 i begge grupper.


  Side 79: Teksten til figur 3.12b, siste linje:

  "raskes" skal vere "raskest".


  Side 99: Figur 4.4. er feil. Den skal se omtrent slik ut:

  KLASSISK BETINGING: BS ----> US
                                          |______|

  OPERANT BETINGING: R ----> konsekvens
                                  |_______|

  tid

  Figur 4.4 Kontingensrelasjoner, klassisk og operant betinging


  Side 113: I Figur 4.11 skal "Basislinje" gjelde de to første datapunktene, dvs. at den første vertikale stiplede linjen skal flyttes to enheter til venstre.


  Side 181: Imitasjonsresponsene 1 - 4 har fått samme nummer. Det korrekte skal være:

  IR1 -> SR
  IR2 -> SR
  IR3 -> SR
  IR4 -> SR
  _______
  IR5 ->


  Side 194: I avsnittet før overskriften midt på siden er det falt ut et komma:

  ... Man fant fremdeles evidens for autonome operanter, men betingingseffektene ble gradvis lavere jo flere studier som ble gjennomført. Samtlige seks replikasjoner gav ingen evidens for at autonom aktivitet kan betinges operant. Tanken om at operant betinging av autonome responser er mulig, er derfor mer eller mindre tilbakevist. Dette forskningsspørsmålet er i dag preget av meget liten aktivitet.


  Side 224: Det er feilaktig kommet en parantes i siste linje. Det korrekte er:

  Kognitiv:
      Erfaring -> endring i kognitiv struktur (-> atferdsendring)

  Behavioristisk:
      Erfaring -> atferdsendring


  Side 257: I figur 10.4 viser eksperimentgruppen (E) til kurvene med fylt firkant, mens kontrollgruppen (K) viser til kurvene med fylt sirkel.