L æ r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 2

Reflekser og ikke-assosiative læringsformer

Et viktig siktemål for læringspsykologien er å identifisere de hendelser eller betingelser som kontrollerer atferd. En måte som hendelser eller stimuli kan kontrollere atferd på, er ved å utløse denne. Termen "utløsende stimulus" brukes om stimuli som med stor sannsynlighet bevirker at responser observeres i eller hos en organisme. Når stimuli utløser atferd, taler vi om en stimulus—responsforbindelse eller refleks. Et lett slag under kneet har som resultat at leggen føres fremover. En høy lyd eller et skarpt lysglimt utløser blinkrefleksen, hjerterate og pustefrekvens endres, og man orienterer mot stimulus. Når en andunge ser silhuetten av en rovfugl mot himmelen, vil den søke å komme i ly. Disse responsene er forskjellige på mange måter. Men siden de alle er utløst av stimuli, kan de klassifiseres som reflekser.

Refleksen

En refleks er en pålitelig sammenheng mellom stimulus og respons (Skinner 1931). Når stimulus opptrer, vil med stor sannsynlighet responsen opptre. Når stimulus ikke er til stede, så opptrer ikke refleksen. En refleks består av tre deler: en stimulus, en respons, og en mekanisme som gjør at stimulus produserer responsen. I de enkleste refleksene antas mekanismen å være en refleksbue (se fig. 2.1): en sansenerve fra det stimulerte felt i sanseorganet, som i sentralnervesystemet oftest gjør kontakt med et eller flere internevroner, som igjen gjør kontakt med en efferent nerve som leder til en muskel eller kjertel som produserer refleksresponsen.

Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Reflekstypologi ... Adaptive reflekser ... Orienteringsrefleksen ... Forsvarsrefleksen ... Støkkerefleksen ... Faste atferdsmønstre ... Artsspesifikk atferd ... Plastisitet i reflekser ... Refleksmodifikasjon ... Habituering og responshabituering ... Kjennetegn ved habituering ... Responssensitisering ... Habituering og sensitisering ... Habituering og sensitisering er læringsformer ... Pregning