L r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal & Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Kapittel 5

Operant betinging: Sentrale forskningstemaer

I dette kapitlet skal vi gå nærmere inn på noen temaer som har opptatt forskere innenfor operant psykologi. ...


Temaer som behandles videre i dette kapitlet:

Generalisering og diskriminasjon ... Generaliseringskurven ... Diskriminasjon: Absolutt eller relasjonell? ... Learning set ... Diskriminasjonstrening uten feil (errorless discrimination) ... Diskriminasjonslæring: Matching to sample ... Betinget diskriminasjon ... Stimulusekvivalens ... Stimuluskontroll ved kontekstuelle holdepunkter ... Forsterkningsskjemaer ... FR-skjemaer ... VR-skjemaer ... FI-skjemaer ... VI-skjemaer ... Ekstinksjon etter intermitterende forsterkning: PREE ... Learned industriousness ... Respons-forsterkerrelasjonen ... Den instrumentelle responsen ... Forsterkermengde ... Kontrasteffekter ... Tidsrelasjonen respons- forsterkende stimulus ... Molar vs. molekylær analyse ... Tilfeldig forsterkning ... Forsterkning ved tilgang til atferd ... Valg ... Matching-loven